Stimati Vizitatori,

 

Va informam ca datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre noi, A.C.S. ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ, cu sediul social in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, CUI 32025607, in calitate de operator de date personale in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date nr. 679/2016 (in continuare RGPD), si a legislatiei nationale (Legea nr. 190/2018 si reglementarile aplicabile in materia protectiei datelor) si europene aplicabile in domeniul protectiei datelor.

 

I. Definitii:

 

• Site inseamna www.viitorulcluj.ro, proprietatea operatorului de date personale ASOCIATIA CLUB SPORTIV „ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ” (in continuare Viitorul Cluj), cu sediul social in Cluj- Napoca, Aleea Detunata, nr.4, jud. Cluj;

 

• Vizitator inseamna persoana fizica care acceseaza site-ul, viziteaza locatiile Viitorul Cluj, sau care solicita informatii referitoare la serviciile oferite de noi;

 

• Client inseamna persoana fizica careia i se presteaza servicii de catre noi, prin intermediul site-ului sau prin alte modalitati;

 

• Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, varsta, sex, nationalitate, etnie, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, adresa IP, ocupatie, cont bancar, orientare politica, religie, semnatura etc;

 

• Categorii speciale de date personale inseamna datele cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice;

 

• Date personale referitoare la condamnari penale si infractiuni inseamna o categorie speciala de date personale care privesc condamnarile penale aplicate persoanei vizate, respectiv infractiunile savarsite de persoana vizata sau masurile de securitate conexe;

 

• Prelucrare inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 

• Operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in acest caz, ASOCIATIA CLUB SPORTIV „ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ”, inclusiv prin intermediul site-ului www.viitorulcluj.ro are calitatea de operator;

 

• Persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;

 

• Imputernicit inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 

• RGPD/GDPR inseamna Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;

 

• Autoritatea de supravehere inseamna o autoritate independenta instituita intr-un stat membru al Uniunii Europene, responsabila cu monitorizarea aplicarii RGPD;

 

• SEE inseamna Spatiului Economic European (incluzand statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia si Liechtenstein).

 

 

II. Drepturile dumneavoastra  si obligatiile noastre in ceea ce priveste procesarea datelor personale:

 

 

1. Aveti dreptul de a ne solicita, in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal, accesul la aceste date, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza date cu privire la persoana dumneavoastra, respectiv informatii despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrarii, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).

 

2. Aveti dreptul de a ne solicita rectificarea fara intarziere a datelor cu caracter personal care va privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 

3. Aveti dreptul de a ne solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate

b) V-ati retras consimtamantul, atunci cand acesta a fost temeiul legal al prelucrarii si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare

c) Va opuneti prelucrarii in temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau opozitia la prelucrare se realizeaza in temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.

d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

e) Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia ne aflam.

f) Datele cu caracter personal au fost colectate in vederea oferirii de servicii ale societatii informationale mentionate la art. 8, alin. 1 din RGPD.

 

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat de catre dumneavoastra daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care considerati ca noi nu mai avem nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa dumneavoastra le solicitati pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca interesul nostru legitim prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

 

5. Aveti dreptul la opozitie, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a va opune prelucrarii atunci cand aceasta deserveste un interes public sau un interes legitim al nostru sau cand datele dumneavoastra sunt prelucrate in scop de marketing direct.

 

6. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul dumneavoastra de a primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea sa fie trimise direct unui alt Operator de date personale, la solicitarea dumneavoastra. Dreptul la portabilitatea datelor se aplica atunci cand prelucrarea s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.

 

7. Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului dintre noi, este permisa de lege sau are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

 

8. In masura in care datele personale vor fi procesate pe durata derularii contractului sau in baza consimtamantului dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage acest consimtamant oricand, printr-o simpla cerere transmisa catre noi la adresa dedicata solicitarilor GDPR, ori prin intermediul serviciilor postale.

 

9. Aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii datelor cu Caracter Personal sau la instantele de judecata, in cazul in care considerati  ca v-am  incalcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastra personale.

 

Toate aceste drepturi,  le puteti  exercita printr-o cerere scrisa adresata noua, A.C.S. ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ, prin servicii postale la adresa: Cluj- Napoca, Al. Detunata, nr. 4, jud. Cluj;

 

Sau

 

• Prin email la adresa: dataprotection@viitorulcluj.ro

 

Va vom raspunde intr-un termen de 1 luna de la primirea cererii, cu mentiunea ca acesta poate fi prelungit cu inca 2 luni, caz in care veti fi notificat cu privire la respectiva prelungire in termenul de o luna de la inregistrarea cererii.

 

De asemenea, ne asumam obligatia de a lua toate masurile necesare, organizatorice si tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastra personale pe care le gestionam si de a va informa de indata in caz de distrugere, pierdere, modificare, divulgare sau accesare neautorizata a datelor cu caracter personal.

 

In mod exceptional, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara Romaniei, fie in state membre ale UE, fie in state din afara spatiului UE, catre entitati cu care noi colaboram. Astfel de transferuri in afara UE se vor realiza fie in baza unei decizii a Comisiei EU in baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protectie a datelor in statele respective, fie catre entitati care asigura garantii de securitate corespunzatoare, drepturile Clientului nefiind afectate in vreun mod negativ.

 

 

III. Datele personale prelucrate de noi:

 

1. Vizitatorii site-ului sau locatiilor noastre :

 

Datele personale ale Vizitatorilor site-ului www.viitorulcluj.ro sunt procesate prin simpla accesare a site-ului, situatie in care se colecteaza, conform politicii de cookies practicata de www.viitorulcluj.ro, prin intermediul servicului Google Analytics, urmatoarele date: IP, locatie, preferinte si pagini vizitate.

In aceasta situatie, datele sunt prelucrate in scop de marketing, dar si pentru a va asigura o cat mai buna experienta online.

Temeiul legal al procesarii este reprezentat atat de consimtamantului Vizitatorului, conform politicii de cookies  agreata de dumneavoastra pe site-ul www.viitorulcluj.ro, consimtamant care poate fi retras oricand fara vreo consecinta negativa pentru Vizitator, inclusiv prin setarea corespunzatoare a preferintelor privind prelucrarea acestor date, cat si de interesul nostru legitim de a asigura buna functionare si optimizare a site-ului.

 

De asemenea, atunci cand vizitati una dintre locatiile noastre, este posibil sa prelucram datele dumneavoastra personale constand in nume si prenume si alte date de identificare, pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale de a controla accesul in sediile noastre; in acelasi scop, este posibil sa prelucram datele dumneavoastra personale constand in imaginea foto/video in zonele semnalizate expres, situatie in care prin accesul in spatiul semnalizat va exprimati consimtamantul implicit in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele prelucrate vor fi pastrate de noi pentru termenul obligatoriu prevazut de lege, iar imaginile stocate de camerele de supraveghere sunt stocate in conditiile de mai sus pentru o perioada de cel mult 10 zile.

 

 

2. Cont online

 

Daca ati ales sa va inregistrati un cont online pe site-ul nostru, datele dumneavoastra personale necesare pentru activarea si gestionarea contului, respectiv numele de utilizator- adresa de email- si parola, precum si IP-ul dumneavoastra, vor fi prelucrate de catre noi, in vederea facilitarii acestui serviciu.

In acest caz, datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului, pe care vi-l exprimati expres atunci cand alegeti sa va inregistrati contul online si vor fi sterse automat atunci cand alegeti sa va stergeti/dezactivati contul.

 

3. Achizitii online

 

In cazul in care doriti sa achizitionati online produsele oferite de noi, pentru facilitarea achizitiei vom prelucra datele dumneavoastra personale constand in IP, nume si prenume, numar de telefon, email, adresa de domiciliu, adresa de facturare si alte date de contact necesare pentru procesarea comenzii, precum si date privind contul dumneavoastra bancar (pentru realizarea platii).

 

Datele personale vor fi in acest caz prelucrate in temeiul incheierii si executarii contractului dintre noi, cu scopul gestionarii comenzii efectuate si al indeplinirii obligatiilor noastre in legatura cu aceasta.

 

De asemenea, in cazul in care ati ales sa ne permiteti sa va comunicam oferte speciale si facilitati, datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de noi si in scop de marketing, aceasta prelucrare desfasurandu-se in temeiul consimtamantului dumneavoastra liber exprimat, pentru o perioada de cel mult 2 ani, cu mentiunea ca aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul in ceea ce priveste aceasta prelucrare.

 

 

4. Sectiune contact

 

In situatia in care ne contactati prin intermediul sectiunii de contact din cadrul site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra, constand in email si alte date personale pe care alegeti sa ni le comunicati in mod voluntar, prin intermediul mesajului pe care ni-l transmiteti.

 

Prelucrarea datelor personale este, in acest caz, realizata in temeiul consimtamantului dat implicit prin optiunea dumneavoastra de a ne contacta in acest mod, scopul prelucrarii constand in facilitarea bunei comunicari cu dumneavoastra si asigurarea de raspunsuri prompte la orice intrebari pe care ni le adresati, iar prelucrarea lor in conditiile de mai sus se realizeaza pe o perioada limitata de timp.

 

 

5. Recrutare online

 

In cazul in care un potential candidat aplica la unul din joburile postate online de noi pe site-urile de profil, vom prelucra datele sale personale, constand in adresa de email si datele continute de documentele transmise (CV, scrisoare intentie etc.).

 

Datele sunt colectate si prelucrate in scop de recrutare pentru pozitia/pozitiile pentru care ati aplicat. In cazul in care procesul nu se finalizeaza cu angajarea dumnevoastra pentru postul la care ati aplicat, datele furnizate in acest context pot fi pastrate, cu acordul dumneavoastra expres, in baza noastra de date pentru recrutarea pe alte pozitii in cadrul societatii.

 

Temeiul legal principal al procesarii acestor date este reprezentat de consimtamantul dumneavoastra, exprimat implicit prin incarcarea CV-ului si prin furnizarea de catre dumneavoastra a datelor prin intermediul sectiunilor/site-urilor dedicate, dublat de intentia dumneavoastra de a intra intr-un potential contract cu noi.

Durata pentru care datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate in contextul recrutarii pentru o anumita pozitie este de 6 luni de zile; in cazul in care va exprimati consimtamantul pentru pastrarea in baza de date pentru recrutari viitoare, perioada de pastrare in acest scop a datelor personale este de 2 ani.

 

Consimtamantul dumneavoastra poate fi retras in acest caz in orice moment, fara vreo consecinta negativa pentru dumneavoastra, printr-o simpla cerere adresata noua la coordonatele de contact disponibile pe site.

 

6. Evenimente speciale

 

In cazul in care participati la unul dintre evenimentele organizate de noi, ori la care noi avem calitatea de participanti, este posibil ca datele dumneavoastra personale, constand in imagine foto si video, sa fie prelucrate de noi. Temeiul legal al prelucrarii datelor personale  este in acest context consimtamantul dumneavoastra, exprimat implicit prin decizia dumneavoastra de a participa la eveniment, prelucrarea datelor personale realizandu-se in scop publicitar si de marketing, precum si in scop istoric si arhivistic.

 

Consimtamantul dumneavoastra poate fi retras in acest caz in orice moment, fara vreo consecinta negativa pentru dumneavoastra, printr-o simpla cerere adresata noua la coordonatele de contact disponibile pe site.

 

7. Jucatori

 

Calitatea de jucator- amator sau profesionist- in cadrul Viitorul Cluj implica in mod necesar prelucrarea de date cu caracter personal, in stransa legatura cu desfasurarea activitatii specifice in cadrul clubului. Astfel, dincolo de datele personale si identificare, vor fi prelucrate de noi o serie de date specifice, necesare participarii la meciurile din competitiile la care este parte si Viitorul Cluj si asigurarii celei mai bune formari si dezvoltari a tinerilor jucatori care au ales clubul nostru.

 

Datele vor fi prelucrate in acest caz in temeiul incheierii si executarii conventiei aflate la baza colaborarii dintre noi, precum si in temeiul indeplinirii obligatiilor noastre legale si statutare, in temeiul consimtamantului valabil exprimat ori, in anumite situatii, in baza interesului nostru legitim, conditiile in care datele sunt prelucrate si garantiile de securitate a datelor fiind prezentate pe larg in documentele de inscriere in cadrul clubului nostru.

 

8. Membrii "Pagini Azurii"

 

În cazul în care completați și transmiteți la adresa: office@viitorulcluj.ro cererea dumneavoastră de înscriere în baza de date "Pagini Azurii" vă exprimați acordul pentru ca A.C.S. Academia de Fotbal Viitorul Cluj să prelucreze și să stocheze datele personale furnizate de dumneavoastră (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, fotografie) în scop de marketing direct. În aceste condiții, consimțământul dumneavoastră liber și asumat exprimat reprezintă baza legală pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră de către A.C.S. Academia de Fotbal Viitorul Cluj. Consimțământul dumneavoastră poate fi retras în orice moment prin formularea unei cereri și transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@viitorulcluj.ro. Destinatarii datelor dumneavoastră personale prelucrate și stocate de A.C.S. Academia de Fotbal Viitorul Cluj vor fi exclusiv ceilalți membri ai bazei de date "Pagini Azurii" care, asemeni dumneavoastră, au agreeat condiția de a nu comunica unor terțe persoane datele personale stocate în cuprinsul bazei de date. În aceste condiții, A.C.S. Academia de Fotbal Viitorul Cluj este exonerată de orice răspundere pentru divulgarea datelor dumneavoastră personale unor terțe persoane de către un alt membru al bazei de date "Pagini Azurii".

 

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către A.C.S. Academia de Fotbal Viitorul Cluj doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, perioadă care nu va depăși 3 ani de zile sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor.

 

 

IV. Destinatari:

 

Este posibil ca, in indeplinirea scopurilor prelucrarii, sa fie necesar sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal in favoarea unor terti, operatori sau imputerniciti, care pot fi:

 

1. Colaboratorii, prestatorii de servicii si furnizorii nostri, care presteaza servicii suport in favoarea noastra;

2. Organismele de drept sportiv, forurile competetitionale si alti participanti la activitatea fotbalistica si activitatile conexe.

3. Autoritati publice, inclusiv instante de judecata, organele administrativ- fiscale si de ordine publica.

 

 

 

V.  Durata si conditiile de prelucrare. Securitatea datelor personale

 

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de catre noi doar pentru perioada necesara indeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, cu respectarea principiului privind reducerea la minim a datelor prelucrate.

 

Precizam ca datele dumneavoastra personale nu vor face niciodata obiectul unui proces decizional automatizat.

 

De asemenea, noi, ASOCIATIA CLUB SPORTIV „ACADEMIA DE FOTBAL VIITORUL CLUJ”, ne obligam sa garantam securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin masuri optime de ordin tehnic si organizatoric pentru securizarea prelucrarii datelor personale, conform GDPR.

 

Datele dumneavoastra personale nu vor fi transmise in afara UE-SEE decat in cazuri absolut necesare, cu instiintarea dumneavoastra prealabila si respectarea cerintelor privind asigurarea securitatii datelor personale, conform art. 44 si urm. GDPR.

 

 

Home Fotbal Viitorul Cluj
Home Fotbal Viitorul Cluj